Wachtwoord vergeten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEAR markting

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij BEAR markting, handelend onder de naam BEAR markting, producten, werkzaamheden en/of diensten levert, ook als deze niet nader in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

BEAR markting is gevestigd te Herpt en kantoorhoudende te Herpt aan Burgemeester Buijsstraat 7  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 55322239.

GEDRAGSREGELS
BEAR markting zal zorgvuldig omgaan met aangenomen opdrachten en uiterste discretie in acht nemen ten aanzien van alle partijen.

1.         DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1      Opdrachtgever: de partij die aan BEAR markting een aanbieding heeft gevraagd of met wie BEAR markting een overeenkomst is aangegaan.

1.2      Project: elk afgebakend en geconcretiseerd project van opdrachtgever zelf of van een derde, in het kader waarvan opdrachtgever behoefte heeft (voor zichzelf dan wel voor derden) aan één of meerdere personen voor het verrichten van werkzaamheden.

1.3      Projectovereenkomst: iedere afzonderlijke overeenkomst tussen BEAR markting en opdrachtgever betreffende een bepaald project, waarin de opdracht tot het uitvoeren van de diensten van BEAR markting wordt vastgelegd
2.         ALGEMEEN

2.1      Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen BEAR markting en haar opdrachtgevers.

2.2      Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door BEAR markting schriftelijk zijn aanvaard.

2.3      BEAR markting houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. Indien BEAR markting niet binnen twee weken na het verzenden van de kennisgeving aangetekend schriftelijk bezwaar van opdrachtgever ontvangt, zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden i.p.v. de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden.

2.4      Indien BEAR markting binnen twee weken een aangetekend schriftelijk bezwaar van opdrachtgever ontvangt, zullen beide partijen in nader overleg treden.

3.         AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

3.1      Alle door BEAR markting gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldingsduur van 10 werkdagen nadat zij door BEAR markting zijn gedaan dan wel verstuurd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2      Een overeenkomst tussen opdrachtgever en BEAR markting komt alleen tot stand;
•          na ontvangst van een opdracht welke rechtstreeks het gevolg is van een aanbieding of offerte van BEAR markting en waarin opdrachtgever de aanbieding of offerte ongewijzigd aanvaardt;
•          na schriftelijke berichtgeving door BEAR markting dat zij een verstrekte opdracht aanvaardt.

3.3      Een tussen opdrachtgever en BEAR markting gesloten overeenkomst voor bepaalde duur kan niet eenzijdig worden opgeschort of tussentijdse beëindigd behoudens op grond van het bepaalde in de betreffende projectovereenkomst en/of in de artikelen 4.6, 7.2, 9.3 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden en met in achtneming van het in de genoemde artikelen bepaalde.

4.         PRIJS EN BETALING

4.1      Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2      Betaling door opdrachtgever aan BEAR markting dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. BEAR markting houdt zich het recht voor vooruitbetaling van haar werkzaamheden, producten of diensten te verlangen.

4.3      Bij te late betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.4      Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtsbijstand van BEAR markting daaronder begrepen, die BEAR markting moet maken ten gevolge van de niet nakoming door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Eventuele buitenrechtelijke incassokosten van BEAR markting worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom op de vordering, met een minimum van € 150,-.

4.5      BEAR markting heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.6      BEAR markting heeft het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. In geval een dergelijke wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5%, heeft opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan BEAR markting.

5.         VERTROUWELIJKE INFORMATIE

5.1      Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van in het kader van (de uitvoering van) een opdracht verkregen informatie met betrekking tot de andere partij en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of bekend behoort te zijn. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

5.2      BEAR markting zal in de overeenkomst met een werknemer/opdrachtnemer die door BEAR markting wordt ingeschakeld, een bepaling doen opnemen waarin de betrokkene(n) wordt/worden verplicht tot geheimhouding tegenover alle derden wat betreft gegevens m.b.t. opdrachtgevers onderneming die hem in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden bekend zijn geworden en waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze een vertrouwelijk karakter hebben.

6.        UITVOERING OPDRACHTEN EN MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

6.1      BEAR markting zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtgever zal BEAR markting steeds tijdig alle voor een project nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, welke informatie juist en volledig dient te zijn.

6.2      Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van BEAR markting is gesteld en/of indien de plaats waar BEAR markting of opdrachtnemer werkzaamheden moet uitvoeren dan wel diensten moet verlenen niet conform de afspraken ter beschikking van BEAR markting zal staan en/of indien de opdrachtgever nalaat, voor zover vereist, handelingen en voorstellen van BEAR markting te accorderen, of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens BEAR markting voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van BEAR markting leiden en kunnen door BEAR markting te maken extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.         TERMIJNEN

7.1      Alle door BEAR markting aan opdrachtgever genoemde termijnen, waaronder de termijnen van aanbiedingen, waarbinnen zij uitvoering zal geven aan verplichtingen op grond van een overeenkomst met opdrachtgever, zijn door BEAR markting naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen hebben voor BEAR markting echter geen bindend karakter.

7.2      Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BEAR markting en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een in dat overleg vastgestelde voor de opdrachtgever onacceptabele overschrijding van termijnen, kan worden beschouwd als grond van ontbinding van de overeenkomst, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 

8.        AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1      BEAR markting is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van BEAR markting.

8.2      Voorts sluit BEAR markting iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard ook, welke is veroorzaakt, al dan niet binnen het kader van het project, door ten gevolge van het (niet naar behoren) functioneren van een werknemer/opdrachtnemer.

8.3      In geen geval is BEAR markting aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst e.d.) door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8.4      BEAR markting aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe letsel- en zaakschade veroorzaakt door haar ondergeschikten of hulppersonen als bedoeld in artikel 6:170 respectievelijk 6:171 BW in het kader van hun taakuitoefening, indien en voor zover de door BEAR markting afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in verband met de betreffende schade tot uitkering overgaat. Voor schade die het gevolg is van toerekenbare schuld van haar ondergeschikten respectievelijk hulppersonen is BEAR markting echter nimmer aansprakelijk.

8.5      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan tien werkdagen na het ontstaan daarvan d.m.v. een aangetekend schrijven bij BEAR markting heeft aangemeld.

8.6      Opdrachtgever vrijwaart BEAR markting tegen aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden of te lijden schade verband houdende met de door BEAR markting aan opdrachtgever geleverde diensten en/of schade veroorzaakt door een (gedetacheerde) werknemer en/of opdrachtnemer (al dan niet binnen het kader van het project), voor zover het schade betreft die op grond van dit artikel 8 niet op BEAR markting zou kunnen worden verhaald indien de betreffende schade door opdrachtgever zelf zou zijn geleden.

8.7      Opdrachtgever zal werknemer van BEAR markting die de schade heeft veroorzaakt niet aansprakelijk stellen, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende werknemer.

8.8      Het bepaalde in Artikel 8 geldt behalve ten aanzien van BEAR markting eveneens ten aanzien van opdrachtnemer die door BEAR markting is ingeschakeld. Hiertoe dient in dit artikel i.p.v ‘ BEAR markting’  ‘opdrachtnemer’ gelezen te worden.

9.         ONTBINDING

9.1.1   Indien één der partijen, één of meer van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en niet binnen een redelijke termijn nadat de andere partij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, alsnog voor een juiste nakoming van de overeenkomst zorgdraagt, zal de andere partij deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.

9.1.2   Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel diens faillissement wordt aangevraagd en/of indien aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel hierom wordt verzocht, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden d.m.v. een aangetekend schrijven aan eerstgenoemde partij. De partij die de overeenkomst aldus beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9.1.3   In geval de ene partij beroep doet op overmacht en deze periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zal duren, kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden d.m.v. een aangetekend schrijven aan de eerstgenoemde partij.

9.1.4   Bedragen die BEAR markting vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen BEAR markting, dan wel middels werknemer of opdrachtnemer, reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10       TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1    Alle rechtshandelingen van BEAR markting en verbintenissen tussen BEAR markting en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank ’s-Hertogenbosch bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.